Privacyverklaring

24 mei 2018

Dit is de privacy verklaring van Noez Cleaning Services.
Hierin wordt uitgelegd hoe er wordt omgegaan met de verwerking van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken en beschermen en de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens.
Deze privacy verklaring kan wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website.

Contactgegevens:

Noez Cleaning Services
Moermond 10, 2134 WV Hoofddorp, telefoon +31 6 46104941, info@noezcleaning.nlwww.noezcleaning.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Noez Cleaning Services verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
De persoonsgegevens die wij onder andere verwerken zijn naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Noez Cleaning Services verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen op basis van de wettelijke grondslagen Toestemming en Overeenkomst
- De facturatie en afhandeling van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Om te voldoen aan de wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Noez Cleaning Services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de persoonsgegevens een termijn van 2 jaar na uw laatste interactie met Noez Cleaning Services. Indien uw gegevens echter bewaard dienen te worden om aan een wettelijke verplichting te voldoen (bijv. voor de Belastingdienst) zal de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Noez Cleaning Services verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Noez Cleaning Services maakt geen gebruik van cookies op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Noez Cleaning Services en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@noezcleaning.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Noez Cleaning Services wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Noez Cleaning Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@noezcleaning.nl